How far apart to plant tomatoes – Tomato Plant Spacing

How far apart to plant tomatoes