delete videos on tiktok

How to delete videos on tiktok